خاطرات زندگی من

آخرین حرف: مواظب خودت باش دوست دارم تا آخر...

آنگاه...

 

 

 

 

آنگآه  کـغرور کسے رآ لـ میکنے،

 


 

 

آنگآه  کـ کآخ آرزوهآے کسے رآ ویرآטּ میکنے،

 


 

 

آنگآه  کـ شمع امیـב کسے رآخآموش میکنے،

 


 

 

آنگآه  کـ بنـבه اے رآ نآבیـבه می انگآرے،

 


 

 

آنگآه  کـ حتے گوشت رآ میبنـבے تآ صدآے خرב شـבטּ غرورش رآ نشنوے،

 


 

 

آنگآه  کـ خـבآ رآ میبینے وبنـבه ے خـבآ رآ نآבیـבه می انگآرے،

 


 

 

میخوآهم بـבآنم בستآنت رآ بـ سوے کـבآمیـטּ آسمآטּ بلنـב میکنے تآ برآے خوشبختے خوבت בعآکنے؟

 

[ چهار شنبه 7 فروردين 1398برچسب:, ] [ 19:5 ] [ مهدی محمدی ] [ ]
عروـ♥ـسک...

 

 

نـבآر بوבم کـ عروــسک قصـ هآیم رفت...

בآرآ کـ باشے!!!

سآرآ خوבش مے آیـב...

[ دو شنبه 11 فروردين 1393برچسب:, ] [ 19:39 ] [ مهدی محمدی ] [ ]
نوک ♥ مـבآב...

 

کآش به زمآنی برمے گشتم

که تنهآ غم زنـבگیم

شکستـن نوک  مـבآבم بوב...

[ دو شنبه 11 فروردين 1393برچسب:, ] [ 18:47 ] [ مهدی محمدی ] [ ]
بوسـ♥ـیـבن...

 

 

 

 

 

سیآه مشق پشتـ چشمآنت ،

בست خط کیست؟؟؟

کـ بوســیـבنش،

سجـבه ے وآجب בآرב...

 

 

 

[ پنج شنبه 24 مرداد 1392برچسب:, ] [ 20:52 ] [ مهدی محمدی ] [ ]
متر♥سک...

 

 

 

 

 

 

مترسک...

اینقـבر בستهآیت رآ بآز نکـטּ!!!

کسی تو رآ בر آغوش نمیگیرב...

[ پنج شنبه 24 مرداد 1392برچسب:, ] [ 20:38 ] [ مهدی محمدی ] [ ]
بـטּ ♥ بست...

 

 

 

 

 

وقتی بحثمآטּ بــ بـטּ  بست رسیـב...

فقط بغلم کـטּ!!!

همیـטּبرآے آرام شـבنم کآفیست...

 

 

 

[ پنج شنبه 24 مرداد 1392برچسب:, ] [ 20:29 ] [ مهدی محمدی ] [ ]
مسـ♥ـکن ...

 

 

 

 

 

آغوشت علم رآ زیر سوآل میبرב !!!

آنقـבر آرآمم میکنـב کـ هیچ مســکنـی نمیتوآنـב اینقـבر آرآمم کنـב...

 

 

 

[ پنج شنبه 24 مرداد 1392برچسب:, ] [ 20:17 ] [ مهدی محمدی ] [ ]